Install Block ngăn cài đặt phần mềm vào máy tính

Install Block – Phần mềm ngăn chặn cài đặt phần mềm vào máy tính. Chỉ định một số phần mềm mà bạn muốn cấm người sử dụng mở lên

Link download:

https://drive.google.com/file/d/11Vjxg6TM5xd6lmoC13weSCkikYr2waAm/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng Install Block

Bước 1: Mở phần mềm. Nhập mật khẩu mặc định admin

Hướng dẫn sử dụng install blockMục Starup: Lựa chọn Install Block khởi động cùng hệ thống hay không

  • Do not load at system start: không khởi động cùng hệ thống
  • Load at system start for all users: khởi động cùng hệ thống với tất cả user
  • Load at system star for select users: khởi động cùng hệ thống với user chỉ định

Hướng dẫn sử dụng install block

Mục General: Để thay đổi Password cấu hình và password mở phần mềm, Cấu hình Remote Access,  thay đổi phím tắt để mở Install Block

Hướng dẫn sử dụng install block

Mục Back List: Chỉ định phần mềm, file mà bạn muốn khóa lại bằng cách Chọn Add nhập tên chương trình mà bạn muốn Block

Hướng dẫn sử dụng install block

Mục White list: Danh sách loại trừ. Khi bạn muốn phần mềm hoặc file không bị khóa thì dùng chức năng này

Hướng dẫn sử dụng install block